Cyfryngu Teuluol

Croeso i Direct Mediation Services

divorcio

Ydych chi wedi ysgaru neu wedi gwahanu?

Ydych chi’n delio gyda problemau ariannol neu faterion plant?

 

  • Gall ein cyfryngwyr teulu achrededig sydd wedi ennill gwobrau eich cefnogi
  • Ar-lein a dros 230+ o leoliadau ledled Cymru a Lloegr
  • Apwyntiadau cyfryngu o fewn 24 awr neu cyn hynny
  • Archebwch ar-lein neu ffoniwch ein Llinell Gymorth Genedlaethol: 0113 468 9593

 

 

Gall cyfryngu teuluol fod o fudd i chi a’ch teulu

 

Mae cyfryngiad er budd gorau’r plant

Mae’n hysbys iawn fod cydweithrediad rhieni yn fuddiol i blant, gan ei fod yn eu helpu i gynnal perthnasoedd teuluol pwysig.

Mae’n llai o straen ac yn arwain at lai o wrthdaro

Mae’r llysoedd yn aml yn adnabyddus am eu dull gwrthwynebus ac mae pobl yn aml yn ceisio ‘ennill’ yn erbyn y llall, heb edrych ar y darlun cyfan.

Mae fel arfer yn gyflymach na mynd i’r llys

Mae’r llwybr cyfryngu teuluol yn cymryd 110 diwrnod ar gyfartaledd o’i gymharu â 435 diwrnod ar gyfer achosion heb gyfryngiad. Felly, yr arbediad amser ar gyfartaledd yw 325 diwrnod (10.5 mis).

Mae’n rhoi’r penderfyniad yn eich dwylo chi, nid y llysoedd

Bydd cyfryngwr teulu yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i ateb sy’n gweithio i chi a’ch teulu a sut y gallwch wneud y cytundeb hwn yn gyfreithiol rwymol.

Gellir gwneud cytundeb mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol

Mae cyfryngu bob amser yn gyfrinachol. Mae cyfarfodydd yn breifat ac yn digwydd yn swyddfa’r cyfryngwr neu mewn lleoliad niwtral.

Mae fel arfer yn rhatach na mynd i’r llys

Yn ôl yr Adroddiad Archwilio Cenedlaethol yn 2012, y gost gyfartalog fesul cleient am gyfryngu oedd £675. Y gost gyfartalog fesul cleient am achosion a oedd yn mynd i’r llys oedd £2,823. Mae hyn yn arbediad cost gyfartalog o £2,148.

 

Ar gyfer pwy mae cyfryngu?

Mae cyfryngu yn broses sy’n addas i bob teulu, a gall ymestyn i gylch mor eang ag sy’n angenrheidiol, gan gynnwys neiniau a theidiau, llys-rhieni a phobl ifanc. Mae ein gweithwyr yn ddeallus, cydymdeimladol ac yn brofiadol. Rydym yn gyfeillgar a’r gymuned LGBTQ+. Mae teulu yn deulu – waeth pwy yw’r aelodau.

 

Beth fydd y gost?

Mae yna dau opsiwn: Cymorth Cyfreithiol a thalu’n breifat. Os ydych chi’n gymwys i dderbyn Cymorth Cyfreithiol, byddwch yn derbyn cyfryngu heb unrhyw gost. Os ydych chi’n derbyn Cymorth Cyfreithiol ac nad yw eich cyn-bartner yn derbyn Cymorth Cyfreithiol hefyd, bydd cost eu Cyfarfod Gwybodaeth ac Asesu Cyfryngu a’u sesiwn gyfryngu gyntaf yn cael eu talu gan yr Asiantaeth Cymorth Gyfreithiol. Ar ôl hyn, bydd angen iddynt dalu’n breifat. Gallwch siarad ag un o’n tîm i weld os ydych chi’n gymwys.

Ar gyfer cleientiaid preifat, mae ein costau’n syml, gyda ffioedd o £120 yr awr ar gyfer pob person. Gofynnwn i ddaliad ei wneud cyn y sesiwn, naill ai gyda cherdyn neu drosglwyddiad banc.

Rydym hefyd yn cymryd rhan yng Nghynllun y Cyngor Cyfryngu Teuluol, sy’n agored i bawb sydd wedi cael Cyfarfod Gwybodaeth ac Asesu Cyfryngu. Dim ond unwaith y gellir defnyddio’r daleb ac mae’n werth £500.

 

Sut mae’n gweithio?

Fe fydd apwyntiad unigol a chyfrinachol yn cael ei gynnig i bob aelod o’r teulu. Gelwir hyn yn Cyfarfod Gwybodaeth ac Asesu Cyfryngu. Yn y cyfarfod hwn thrafodir y rhesymau dros ddod i gyfryngu. Hefyd, bydd y cyfryngwr yn siarad â chi am y gwahanol fathau o gyfryngu sydd ar gael megis gwennol, ar y cyd, wyneb-i-wyneb ac ar-lein.

Os yw cyfryngu yn addas, trefnir cyfarfod ar y cyd neu wennol, lle bydd aelodau’r teulu’n cael cyfle i siarad am eu pryderon, edrych ar opsiynau a chytuno ar ffordd ymlaen. Mae’n bosib fe fydd yn cymryd nifer o sesiynau i ddod o hyd i gytundeb.

Am wybod mwy?

Llenwch y ffurflen isod a bydd un o’n tîm mewn cysylltiad â chi.

 

13 + 11 =

By completing this form you consent to Direct Mediation Services holding the information you provide us about you in accordance with our Privacy notice. By submitting your email address and telephone number to us you consent to us contacting you in order to enable us to deal with your query. Calls may be recorded for training and monitoring purposes.